Home Studies Prosperity/voorspoed
Voorspoed Afdrukken E-mail

Studie onderwerp: prosperity/voorspoed

Door Hans van der Wal (nov. 2010)


Inleiding: Filippenzen 4 vers 19 MIJN God zal in al uw behoeften naar Zijn rijkdom heerlijk

voorzien, in Christus Jezus.

- bron is dus mijn God; spreekt hier over een persoonlijke relatie.


Bezorgdheid?

Mattheüs 6 vers 25 daarom zeg ik u: Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten (of

drinken),of over uw lichaam, waarmede gij het zult kleden.

En vers 33 maar zoekt eerst zijn KONINKRIJK en GERECHTIGHEID en dit alles

Zal u bovendien geschonken worden.

- de overgave aan God is een vereiste!

- de omgeving waarin het zaad wordt gezaaid is belangrijk.

- bloembollen kunnen niet groeien in de woestijn noch op de noord pool, maar in een goed klimaat voor bloembollen.


Mattheüs 13 vers 22 ….de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het

woord en hij wordt onvruchtbaar.

- als je denkt dat je hetzelf voor mekaar het gekregen om rijk te worden, maar het is God die je de rijkdom geeft. (Deuteronomium 8 vers 18)

- geld moet tot zegen zijn, maar kan ook een bron van ongeluk zijn (zoals met vuur, of sex, of andere zaken die je tweeërlei kan gebruiken ten goede of ten kwade)


1 Timotheüs 6 vers 9 Geldzucht

..maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik en in vele

dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in

verderf en ondergang.

- integriteit is erg belangrijk

- wees eerlijk in je geldzaken

- betaal je eigen rekeningen op tijd, en verwacht het niet alleen van een ander.


Psalm 103 vers 1 t/m 5 ..loof de HERE mijn ziel

- groei – ook financieel- komt door verzadiging van de ziel met het goede.


Spreuken 4 vers 23 behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oor-

sprongen des levens.

- waak over je hart

- oorsprong van je leven

- overpeins Gods Woord en neem het in je op.


Romeinen 8 vers 32 hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons

allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?

- God schenkt ons in Jezus alle dingen

- met Jezus komt alles mee….zijn liefde, genezing,verlossing, voorspoed enz.

- we kunnen vaak niet ontvangen, omdat we misleidt en belemmert worden en we geloven dat het Gods wil is dat we in armoede leven.


Waarom voorspoed?

- God wil het

- het is prettig om rijk te zijn

- bepaalde doelen zoals zending te kunnen steunen

- buiten alles voor jezelf te houden eens een ander te kunnen zegenen met een gift

 

een uitspraak van Margareth Thatcher (vroegere PM van Engeland) :

als de Barmhartige Samaritaan niet bemiddeld was geweest,

hadden we nooit van hem gehoord!!

m.a.w. de barmhartige Samaritaan (Lucas 10 vers 35) had ook het geld om het slachtoffer te laten verzorgen in een herberg.


2 Korinthiërs 9 vers 8 en God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken

opdat gij, in alle opzichten te allen tijde van alles genoegzaam

voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn

- laat de mammon (matt.6 vers 24b) niet bepalen wat wij moeten doen door gebrek aan

middelen.


Lucas 16 vers 19 de rijke man en de arme lazarus

- de rijke man had NIKS voor lazarus gedaan


Lucas 12 vanaf vers 16 de rijke dwaas

- deze man hield ALLES voor zichzelf

- wij moeten een kanaal van de zegen van God zijn


exodus 25 en zij zullen Mij een heiligdom maken, en Ik zal in hun midden wonen.

- het hart van God …is voor Zijn huis!

- In tienden en offers

- armoede is niet van God maar van de duivel!


Een uitspraak van de bekende evangelist Jesse du Plentis luidt:

I tried poor…

I liked rich better!


Spreuken 24 vers 30 t/m 34 …..akker van een luiaard…

- armoede is demonisch…vers 34 een gewapend man!


GEBED VAN JABES

Jabes nu riep de God van Israël aan met de woorden

Wil mij toch overvloedig zegenen

En mijn gebied vergroten

Laat uw hand met mij zijn

Weer van mij het kwade

Zodat mij geen smart treft!

En God schonk wat hij had gevraagd.


1 Kronieken 4 vers 10

- het ligt in het karakter van Jezus om overvloedig te geven.

- bijv. de bruiloft te kana- verandering van water in wijn (dit was een luxe wonder)

- verhaal van de vermenigvuldiging van de 5 broden en 2 vissen

- God is niet krenterig of pietje precies….maar overvloedig!

- zilverstuk in de bek van de vis om de belasting mee te betalen

- de zegen van Jezus brengt vermenigvuldiging en

- bovennatuurlijke wonderen voort.


Johannes 10 vers 10 Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.


Rijkdom is de wil van God


Spreuken 10 vers 22 ..de zegen des Heren , die maakt rijk

Spreuken 22 vers 4 ..het loon van ootmoed-vreze de HEREN-

is rijkdom, eer en leven.


Psalm 25 vers 12,13 ..Hij onderwijst hem aangaande de weg die hij moet kiezen.

hijzelf zal in voorspoed vertoeven,

en zijn nageslacht zal het land beërven.

- God weet alles over van alles

- onderwijst en heeft inzicht


Psalm 112 ..welzalig de man die, de HERE vreest,

die van harte lust heeft in zijn geboden

..overvloed en rijkdom zijn in zijn huis!


Spreuken 8 vers 18 rijkdom en eer zijn bij Mij…


Mattheüs 6 vers 33 ..zoekt eerst het Koninkrijk van God

- belangrijk is het zoeken naar het koninkrijk en zijn gerechtigheid.

 

Marcus 4 vers 26 ..alzo is het koninkrijk Gods, als een mens, die zaak werpt in de aarde..

- financiën zijn een onderdeel van het koninkrijk

- het is als zaad

- het komt op, zonder dat hij het zelf weet hoe!! (vers 27)


Mattheüs 13 vers 31 ..het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaadje..

- koninkrijk is een zaad

- geloof is een zaad


Mattheüs 17 vers 20 ..geloof als een mosterdzaad..

- kleinste zaad, wordt toch een grote struik

- geloof moet zijn als een mosterdzaad

- dan zal u niets onmogelijk zijn


1 Petrus 1 vers 23 ..uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God.

- dat zaad komt altijd op


Lucas 8 vers 11 ..het zaad is het woord Gods..

- zaaien en oogsten is het principe van God. (genesis 8 vers 22)

- geld is een zaad


2 Korinthiërs 9 vers 6 t/m 10 .. wie karig zaait, zal ook karig oogsten

- iemand die geeft is een zaaier

- Hij nu die zaad geeft aan de zaaier en brood tot spijze

- manna ontvingen de Israëlieten elke ochtend uit Gods hand

- maar in het beloofde land moesten ze – zaaien en oogsten- en kwam er geen manna meer

- de bedoeling is dat we al het zaad niet zelf opeten , maar een gedeelte uitzaaien zodat het

opkomt en ons zaaisel vermeerdert.


Spreuken 10 vers 3 .. de HERE laat de rechtvaardige geen honger lijden..

- er zal altijd te eten zijn voor de rechtvaardige.

- God zal ons nooit laten verhongeren

- Hij wil echter dat wij zaaien, en zo ons zaaisel vermeerderen en in alles genoeg voorzien zijn.


De keuze ligt aan mij zelf- ben ik een eter of een zaaier!


Lucas 6 vers 37 ..laat los en gij zult losgelaten worden

geeft en u zal gegeven worden: een goede,gedrukte, geschudde,

overlopende maat zal men in uw schoot geven.

want met de maat, waarmede gij meet , zal u weder gemeten worden.

- maat waarmee je meet is erg belangrijk

- welke maat hanteren wij?

- wees royaal, zegen, geef

- God zal ons dan ook zo behandelen


Genesis 26 eens kwam er een hongersnood in het land….

- isaäk had van zijn vader abraham geleerd hoe om te gaan in geval van hongersnood

- Gods economie kent geen recessie binnen zijn Koninkrijk

- Want Hij zorgt voor ons

- echter verwacht het niet van de wereld

vers 12,13,14 Isaäk zaaide in het land en oogstte in dat jaar honderdvoudig..

want de HERE zegende hem.

…en die man werd rijk, ja gaandeweg rijker, totdat hij zeer rijk geworden was.

…hij had kudden kleinvee en runderen en een talrijke slavenstoet

- Isaäk zaaide terwijl er een hongersnood was

- Maar hij zaaide in het Koninkrijk van God!


Marcus 10 vers 17 De rijke jongeling en het loon voor het volgen van Jezus.

vers 29, 30 voorwaar Ik zeg u, er is niemand , die huis of broeders

of zusters of moeder of vader of kinderen of akkers heeft

prijsgegeven om Mij en om het evangelie..

…of hij ontvangt honderdvoudig terug…nu, in deze tijd…

- in dit vers lees je dat je alles terugontvangt

- dit is een BELOFTE van Jezus!


Spreuken 3 vers 9 vereer de Heer met uw rijkdom..

vers 10 uw schuren met overvloed gevuld worden…

waar komt het op neer?


EENVOUDIG GELOVEN!

 

 

Bijbelvers van de dag

Who's Online

We hebben 11 gasten online