Home Studies Gods hart raken
Thema voor 2011: Gods hart raken Afdrukken E-mail

Inleiding

Er was een tijd dat de God die hemel en aarde gemaakt heeft onbereikbaar was voor de gewone mens. Mannen zoals Abraham, Isaäc, Jakob en later Mozes hadden wel sporadisch ‘kontakt’ met die God.

Dankzij het volbrachte werk van Jezus Christus aan het kruis op Golgotha is het sindsdien mogelijk voor ieder mens om God te bereiken. Sterker nog; tijdens het verblijf van Jezus op aarde introduceerde Hij die geweldig God als een Vader voor alle gelovigen. In het evangelie van Johannes hoofdstuk 1 vers 12 staat geschreven; ‘Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven’.

 

 

In de tijd dat Jezus als mens op aarde zijn opdracht van de Vader aan het uitvoeren was gebeurde het volgende; opgetekend in het evangelie naar Johannes 2:13-18


De tempelreiniging (NBG51)

13 En het Pascha der Joden was nabij en Jezus ging op naar Jeruzalem. 14 En Hij vond in de tempel de verkopers van runderen en schapen en duiven, en de (geld-)wisselaars, die daar zaten. 15 En Hij maakte een zweep van touw en dreef allen uit de tempel, de schapen en de runderen; en het geld van de wisselaars wierp Hij op de grond en hun tafels keerde Hij om. 16 En tot de duivenverkopers zeide Hij: Neemt dit alles hier vandaan, maakt het huis mijns Vaders niet tot een verkoophuis. 17 En zijn discipelen herinnerden zich, dat er geschreven is: De ijver voor uw huis zal Mij verteren. (Ps.69:10)

In Het Boek staat: "Ik wil alles doen voor de eer van Uw huis."

Matt.21:13 NBG51

En Hij zeide tot hen: Er staat geschreven: Mijn huis zal een bedehuis (een huis van gebed, voorbede, aanbidding, smeekbede, enz.) heten, maar gij maakt het tot een rovershol.

 

 

Volgens het Van Daele woordenboek betekent ijver; toegewijde vlijt, sterke aandrift voor iets en ijveren betekent: vol vuur voor iets opkomen.

En dat overkwam Jezus bij de tempel. Hij kon het niet meer aanzien dat de plaats die bedoeld was voor aanbidding, God te zoeken en Hem te ontmoeten zó vervuild was door de runderen en andere dieren. Het was niet alleen een emotionele uitbarsting van toorn maar een bewuste aktie om ‘alles te doen voor de eer van het huis van God!’ En daarmee deed Jezus het hart van God ‘verteren’. Hij had dus met Zijn ijver het hart van God geraakt.

 

Vandaag de dag hebben wij gelovigen niet meer te maken met een tempel maar wel met een gemeente welke door de apostel Paulus in zijn brief aan zijn leerling Timotheus genoemd wordt: ‘Het Huis van God’. En in dat Huis gelden regels die betrekking hebben op gezag en orde en die ten doel hebben het Huis als een plaats van ontmoeting met de Vader in stand te houden. En wat het gezag ondermijnt en de orde verstoort hoort niet thuis in dat Huis van God en dient verwijderd te worden. Maar ook is het zaak dat taken en verantwoordelijkheden in het Huis van God uitgevoerd dienen te worden met dezelfde passie, hartstocht en ijver die Jezus demonstreerde. Want daardoor raakt men het hart van God!

 

En er zijn nog andere manieren te vinden waarmee men het hart van God kan raken. Daar zullen we meer over horen in de samenkomsten van het Chr.Centrum de Banier. Het is het streven van de leiding van CCB dit komende jaar de wegen te ontdekken en die te bewandelen waardoor wij als CCB in staat zullen zijn het hart van God te raken!

 

Het bestuur van CCB wenst een ieder een gezegend nieuwjaar toe en een jaar van nieuwe uitdagingen.

 

 

Bijbelvers van de dag

Who's Online

We hebben 4 gasten online